Ari Rusila: Kootut kirjoitukset The other side of the story!

Palestiinalaisille vihakoulutusta rauhankasvatuksen sijaan

  • Palestiinalaisille vihakoulutusta rauhankasvatuksen sijaan

Etnisten ristiriitojen riivaamassa Lähi-idässäkin koulutuksella voi olla suuri merkitys paitsi integroivana myös jakautumista syventävänä tekijänä. Erityisesti oman yhteisön historian opetus voi parantaa menneisyydestä kumpuavia toisiin kulttuureihin liittyviä vihamielisiä asenteita, mutta myös syventää niitä koulutuksen suunnittelijoiden/toteuttajien tavoitteista riippuen.

Oppi- ja erityisesti historiankirjahankkeet ovat nähdäkseni yksi keskeisimpiä alueellisten konfliktien pienimuotoisia aktiviteetteja rauhan rakentamisessa. Vaikka ylätasoilla neuvottelut ja yhteistyö ylipäänsä voivat olla olemattomia niin ruohonjuuritason kyky keskinäiseen vuorovaikutukseen voi ratkaisevasti luoda pohjaa rauhanomaiselle yhteiselolle tulevaisuudessa.

Israelilais-palestiinalainen historiankirja on yksi osa Peace Research Institute in the Middle East’n aloitteista. Kirjaa valmisteli ensisijaisesti 18 historioitsijaa, joista kolmannes muita kuin israelilaisia tai palestiinalaisia. Tekijöille kävi jo varhain selväksi ettei yhteiselle historianäkemykselle ainakaan vielä ole mahdollisuuksia. Siksi koulukirjasta muokattiin innovatiivinen: Kirja sisältää rinnakkain sekä israelilaisen että palestiinalaisen näkemyksen israelilais-palestiinalaisen konflikin virstanpylväistä eli oppilas tutustuttuaan milempiin näkemyksiin voi muodostaa oman näkemyksensä oppimansa pohjalta. Hankkeen hyödyntämisen ongelmat puolestaan kuvastavat kuinka ylätason kommunikaatio-ongelmat kuitenkin voivat hidastaa ruohonjuuritason yhteistoimintaa ja aikaansaatua oppikirjaa on käytössä vain hyvin harvoissa paikoissa. Histroriakirjahankkeista lisää: LEARNING EACH OTHER’S HISTORICAL NARRATIVE: Palestinians and Israelis sekä THE PRIME SHARED HISTORY PROJECT by Dan Bar-On and Sami Adwan

Pysyvän rauhantilan saavuttaminen israelilaisten ja palestiinalaisten kesken on hyvin haasteellista ellei (historian) oppimateriaali ja opetus tue tällaista pyrkimystä. Nykyinen suuntaus vaikuttaa tällaiselle pyrkimykselle vastakkaiselta ainakin mikäli on uskominen PMW:n (Palestinian Media Watch ) raportin löydöksiin, jossa oppimateriaaleissa löytyi viisi asenteelliseksi luonnehdittavaa teemaa nimittäin: 1. Juutalaisjengien suorittama Palestiinan varkaus. 2. Juutalaisen valtion olemassaolon kieltäminen. 3.Israelin perustaminen seurauksena kolonialistisista päämääristä. 4. Israelin valtion kuvaaminen demoniseksi. 5. Oikeus saavutetaan vasta, kun Israelia ei ole enää olemassa.

Koulukirjojen kielenkäyttö on merkittävä vaikuttaja asenteisiin. Käytettävä terminologia voi määritellä saman tapahtuman tai tosiasian niin positiivisella kuin negatiivisellakin tavalla. Näin esimerkiksi toukokuussa 2011 toteutetun jopa kolmanneksi intifadaksi suunniteltua kansannousua vuoden 1948 tapahtumien muistoksi kutsuttiin palestiinalaisalueilla Naqba’ksi (tarkoittaen katastrofia) kun sama tapahtuma Israelissa tunnetaan termillä Itsenäisyyssota. Samoin Israelia asuttaneita juutalaissiirtolaisia kutsutaan israelilaisteksteissä pioneereiksi ja palestiinalaisteksteissä terroristeiksi.

 

Koulukirjojen asenteista juutalaisia, Israelia ja rauhaa kohtaan

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center julkaisi 28.12.2017 uusimman raporttinsa Palestiinalaishallinnon koulukirjoista ja niiden asenteista juutalaisia, Israelia ja rauhaa kohtaan [Schoolbooks of the Palestinian Authority (PA): The Attitude to the Jews, to Israel and to Peace , tekijöinä tohtorit Arnon Groiss ja Ronni Shaked, Truman Instituute at the Hebrew University in Jerusalem , hepreankielisen alkuperäisen version julkaisi Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar Ilan University ] . Tämän laaja (263 sivua) selvitys tutki Palestiinalaishallinnon alaisissa kouluissa käytettäviä oppikirjoja viimeisen neljän vuoden ajalta.

Selvityksen mukaan Palestiinalaishallinnon oppikirjojen asenne juutalaisia, Israelia ja rauhaa kohtaan perustuu kolmelle perusperiaatteelle: de-legitimisaatiolle, demonisoinnille ja väkivaltaiseen taisteluun indoktrinaatiolle. Sen sijaa rauhanpyrkimykset ja rinnakkaiselo Israelin naapurina loistivat poissaolollaan. Tämä vahvistaa jo aiemmissakin tutkimuksissa havaitun syväänjuurtuneen vihamielisyyden Israelia kohtaan Palestiinalaishallinnon koulutusjärjestelmässä.

[caption id="attachment_3171" align="aligncenter" width="547"] Sen ohella että juutalaiset pyyhitään oppikirjoissa pois Palestiinan historiasta myös yksi Palestiinan brittimandaatin kolmesta virallisesta kielestä pyritään poistamaan historiasta. Esimerkiksi oppikirjaan kuvatusta brittimandaatin postimerkistä on pyyhitty heprea pois, vertailun vuoksi oppikirjasivun oikealla puolella alkuperäinen postimerkki.[/caption]

 

De-legitimisaatio

Juutalaisten de-legitimisaatio on ilmaistu siten ettei heidän historiallisia siteitään ja oikeuksiaan antiikkiseen kotimaahansa tunnusteta; sionismi on kuvattu läntisen imperialismin kolonialistisena liikkeenä palestiinalaisten karkoittamiseksi; uudessa vuoden 2017 oppikirjassa konfliktin nimikin on muutettu Arabi-Israel –konfliktista Arabi-Sionistiseksi konfliktiksi. Uusista oppikirjoista on poistettu aiemmissa vielä esiintyneitä viitteitä juutalaisten olemassaolosta antiikin ajan Palestiinassa; juutalaisten pyhiä paikkoja – kuten Itkumuuri, Cave of the Patriarchs Hebronissa ja Rachel'in hauta Bethlehemissä, ei tunnusteta sellaisia vaan esitellään vain muslimien pyhinä paikkoina; vuoden 2017 oppikirjassa jopa annetaan ymmärtää että Jerusalemin vanhan kaupungin synagoogat ja Itkumuuri luotiin vasta sionistivaltaahien toimesta 1967 eikä niitä menneisyydessä edes ollut olemassa.

Maassa asuvia 6 miljoonaa juutalaista ei ole laskettu asukkaisiin toisin kuin miljoonat ulkomailla elävät palestiinalaiset. Juuralaiset kaupungit puuttuvat yleisesti kartoista. Heprean kieltä pidetään uhkana Jerusalemin arabiluonteelle ja juutalaiset tilapäisinä valtaajina. Juutalaisten läsnäolo nykypäivän Palestiinassa esitetään laittomana ja tilapäisenä: ulkomaisten juutalaisten tulisi lähteä jotta legitiimit palestiinalaisasukkaat voisivat palata ja ottaa heudän paikkansa. Israelin valtiota ei oppikirjoissa tunnusteta itsenäisenä valtiona, sitä ei mainita yleensä kartoissakaan paitsi poikkeuksellisesti valtaavana entiteettinä vuodesta 1948 lukien. Vuodesta 2016 on nimi Israel korvattu oppikirjoissa termillä ”sionistinen miehitys” ilmeisesti sen häivyttämiseksi että Oslon sopimuksissa 1990-luvulla Palestiinalaisosapuoli jo tunnusti Israelin.

 

[caption id="attachment_3178" align="aligncenter" width="547"] Arabimaailma Palestiinalaishallinnon v. 2017 julkaiseman oppikirjan mukaan[/caption]

 

Demonisaatio

Juutalaisia demonisoidaan Palestiinalaishallinnon oppikirjoissa mm profeettojen ja islamin vihollisena ja siten automaattisesti paholaisen leiriin kuuluvina. Juutalaisia pidetään palestiinalaisten olemassaolon uhkana ja heitä epäinhimillistetään tässä yhteydessä kuvailemalla juutalaiset susina ja käärmeinä sekä ”Paholaisen apureina”.

Kaikkiaan oppikirjoista löytyi yli 30 syytöstä joilla Israelia pyrittiin demonisoimaan; juutalaisia syytettiin joukkomurhien ja etnisten puhdistusten ohella jopa palestiinalaisten tietämättömyydestä, palestiinalaisperheiden sisäisestä perheväkivallasta ja palestiinalaisten huumeidenkäytöstä. Israelin Dimonassa sijaitsevaa ydinvoimalaa syytetään uudessa vuoden 2017 oppikirjassa Hebronin syöpätapauksista.

 

Väkivaltaiseen taisteluun yllyttäminen rauhan sijaan

Palestiinalaishallinnon oppikirjoista puuttuu täysin tuki rauhaan pyrkimiselle ja rinnakkaiseloon Israelin kanssa. Päinvastoin koulukirjat yllyttävät väkivaltaiseen taisteluun ja vapautukseen, eikä vain Gazassa ja Länsirannalla vaan myös Israeliin ennen vuotta 1967 kuuluneilla alueilla.

Tässä viitekehyksessä hyödynnetään myös traditionaalisia Islamistisia käsitteitä kuten jihad ja martyyriys taistelun voimistamiseksi. Taistelun uskonnollinen luonne huipentuu 11 asteen oppikirjassa vanhalla profeetallisella sanomalla jossa muslimit tappavat kaikki juutalaiset puiden ja kivien avulla lopun ajan päivien ennakkoehtona. Oppikirjojen sankareina ja marttyyreina esitellään mm menestyksekkäitä terrori-iskujen tekijöitä. Asennetta kuvaa myös molotovin coktaileilla israelilaisbussiin tapahtunutta hyökkäystä ”barbeque juhlaksi”.

Tiivistetysti Palestiinalaishallinnon oppikirjat valmistelevat oppilaita älyllisesti ja asenteellisesti Israelin ja juutalaisten likvidointiin. Huolestuttavaa on myös se, että YK –virasto UNRWA sallii hallinnoimissaan palestiinalaiskouluissa jihadin opetuksen kouluissaan silloinkin kun tämä taistelu on tarkoitus käydä Israelin kansainvälisesti tunnustettujen 1967 edeltäneiden rajojen sisällä.

[caption id="attachment_3173" align="aligncenter" width="547"] Esimerkki matematiikan kirjasta jossa kysytään Palestiinaa ympäröiviä arabimaita, Palestiinalla ymmärretään aluetta Jordanjoesta Välimereen ilman Israelia.[/caption]

Koko raportti PDF muodossa

Gazassa vihanpurulle myös työkaluja

Gazassa vihakoulutus ei rajoitu vain oppikirjoihin vaan vihanpurulle tarjotaan myös konkreettisia työvälineitä, joihin vuhanhallinta puolestaan ei kuulu. Aiemmin on jo tullut ilmi Hamasin muuttaneen Gazan kaistan valtavaksi jihadistisoturien sotilaskoulutusleiriksi, joihin on osallistunut n. 17 000 iältään 15-21 vuotiasta palestiinalaispoikaa. Koulutus sisältää erilaisten aseiden ja räjähteiden käsittelyä ja motivointia Israelin eliminoimiseen.

Kansainvälisen yhteisön rooli lapsisotilaiden koulutuksessa on liki käänteinen tavoitteisiinsa nähden.  YK-virasto UNRWA:n toiminta erityisesti Gazassa on herättänyt Israelissa kritiikkiä, sillä sen tukemilla lasten kesäleireillä pienille lapsille opetetaan radikalismin ohella sotaleikkejä ja aseitten käsittelyä. David Bedein, Center for Near East Policy Research –tutkimuslaitoksen päällikkö, on selvittänyt miten UNRWA:n koulut muokkaavat lapsista Gazan  ”siviiliarmeijaa.” Tutkimuslaitos huomauttaa UNRWA:n omilla nettisivuillaan toteavan opetussuunnitelmien olevan Hamasin päättämiä ja että sotilaskoulutus on osa opetussuunnitelmaa.

[caption id="attachment_2980" align="aligncenter" width="450"] Israelilaissotilaan kaappaus ja kuljetus Gazaan Harjoite: Israelilaissotilaan kaappaus ja kuljetus Gazaan[/caption]

Edellisen [2014] Gazan konfliktin aikana kouluja käytettiin myös tukikohtina ja aseitten ja rakettien varastoina. Asian tultua julkiseksi Hamas haki aseet pois kouluista ja klinikoilta, joista löydettiin myös useita hyökkäystunneleitten suuaukkoja.

Leirit ovat vain osa Hamasin sisäistä hengennostatusta – kärjistäen ilmaistuna aivopesua. Muita vastaavia indoktrinaatiokeinoja – osin myös Länsirannalla – ovat mm asenteelliset oppikirjasisällöt, terrori-iskujen ja ”martyyrien” yleinen ihannointi, korotettujen sosiaalitukien (tapporahojen) maksu terroristien perheille julkisista varoista, tv-kanavien vihaa lietsovat lastenohjelmat ja erilaiset taide- ja kulttuuriaktiviteetit. Kesäleireillä vihakoulutuksen suuntautuu selkeästi israelilaisia vastaan ja leireillä myös opetetaan miten tämän vihan myös tehokkaimmalla väkivaltaisella tavalla voi käytännössä purkaa toimintana.  

 [youtube https://]

 

Päätelmäni

Pan-islamistinen ja sittemmin pan-arabilainen juutalaisten kansallista kotia Palestiinassa vastustanut retoriikka - jota ovat vahvistaneet lukuisat sodat ja yhä jatkuvat aggressiot – on luonut rauhanpyrkimyksiä mitätöivän viitekehyksen. Tällaisen ekosysteemin, (viha-)koulutuksen, kasvavan epäluulon ja indoktrinaation muuttaminen rauhanomaiseksi rinnakkaineloksi ”ikuisen” vihollisen kanssa vie nähdäkseni sukupolvia.

Vihakoulutus ja sitä tukeva elinympäristö haittaa mitä tahansa mahdollisia rauhanpyrkimyksiä sillä väestölle syötetty yksipuolinen näkemys historiasta ja ”viholliskuva” tekevät Palestiinalaishallinnon poliittiselle vaikeaksi hyväksyä Israelin mahdolliset ehkä kitkerätkin kompromissit pysyvämmän rauhantilan saavuttamiseksi. Tällä taustalla odotettavat tulokset Israelin ja Palestiinalaishallinnon suorista neuvotteluista mitä suurimmalla todennäköisyydellä ovat olemattomat.

 

Aiheesta aiemmin:

Historianäkemyksen vankina

Hamasin kesäleirin ”rauhankasvatusta”

Lasten vihakoulutus jatkuu Gazassa

YK:n tukema lapsisotilaiden [viha]koulutus Gazassa uhkaa supistua

Erilaiset nukkeleikit

Hamasin terrorileirit nuorisolle

 

stabb


Artikkeli ilmestynyt ensinnä Ariel-Israelista suomeksi -verkkojulkaisussa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (54 kommenttia)

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Vihakoulutus alkaa jo lastentarhasta, tässä yksi joulunalusuutisointi:

Even kindergarten children have been recruited for the protest campaign. The Palestinian Islamic Jihad (PIJ) -affiliated al-Huda kindergarten in the Zeitun neighborhood of Gaza City presented a performance on December 19, 2017. In the performance children acted the parts of Muslims praying on the Temple Mount while surrounded by Israeli security forces. During the prayers the “soldiers” kill some of the Muslims. In response the others overcome the “soldiers,” kill them, take their weapons. Then they wave Palestinian flags and signs reading “Jerusalem is ours” . The performance was accompanied by martial music and a song praising the struggle and death as a martyr for the sake of Allah (shahadah). The performance was videoed and uploaded to the social networks.
Lähde: Educating for hatred and violence against Israel in a performance held in a kindergarten sponsored by the Palestinian Islamic Jihad (PIJ) - http://www.terrorism-info.org.il/en/educating-for-...

Ja lisää esimerkkejä:

Incitement to Terrorism and Hatred: Brainwashing Children with Anti-Israel Hatred and Violence at a Gaza Strip Kindergarten Run by a Charity Association Affiliated with the Palestinian Islamic Jihad - http://www.terrorism-info.org.il/en/21218/
ja
Kindergarten party held by a PIJ-affiliated NGO once again demonstrates the indoctrination of Gazan children with violence and hatred for Israel. - http://www.terrorism-info.org.il/en/21015/
sekä laajemmasta perspektiivistä
Anti-Israel Incitement in the Palestinian Authority: An analysis of its roots and aspects* - http://www.terrorism-info.org.il/en/21215/

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Palestiinalaiset ovat ehkä maahanmuuttokriittisintä porukkaa maan päällä?

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Näin ehkä islamilaisessa maailmassa. Esimerkiksi kovasta retoriikasta tunnetussa Iranissa juutalaisilla on turvattu vähemmistöasema, synagogat auki ja muistaakseni maan edustuslaitoksessa juutalaisedustajalla takuupaikka.

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Vihakoulutuksen tulokset eivät välttämättä ole pysyviä. Mark Halawa, palestiinalaispakolaisten Kuwaitissa ja Jordaniassa varttunut jälkeläinen, opetettiin vihaamaan Israelia ja juutalaisia. Eräänä päivänä kanadalaisyliopistossa hän päätti keskustella juutalaismiehen kanssa. Alla olevalla videolla Markin tarina keskustelun tuloksista.

Video: Am I The Enemy? - https://youtu.be/hnZ21Udwv5A

Käyttäjän ChristerSuominen kuva
Christer Suominen

Vihakasvatusta käydään nimenomaan suomalaisten veronmaksajien mukamasti "kehitysyhteistyöhön" suunnatuilla varoilla!

Ulkoministeriö tukee palestiinalaisia vihamedioita ja vihakasvatusta aktiivisesti. Tämän lisäksi on YLE omalla "kehitys"yhteistyöhankkeellaan kouluttanut palestiinalaista vihamediaa.

Tanska, Norja ja useat muut EU-maat ovat jo lopettaneet kaiken vihatuen palestiinalaisille.

Milloin Suomi toimii vastuullisesti, ja lopettaa oman tukensa vihalle?

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodei...

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Hyvö kysymys ("Milloin Suomi toimii vastuullisesti, ja lopettaa oman tukensa vihalle?"). Mielestäni terävää käännettä tarvittaisiin Suomelta myös kansainvälisillä foorumeilla kuten vaikkapa UNESCOssa jossa Süomi arabiblokin mukana on myötäillyt juutalaisten historiaa lähi-idässä poispyyhkivää linjaa.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Ei UNESCO mitään juutalaisten historiaa poispyyhkivää linjaa harjoita. Kysymys on lähinnä sanamuodoista, jotka eivät Israelille kelpaa ja faktoista, joista muistuttaminen ei valtiota miellytä.
https://www.timesofisrael.com/full-text-of-may-201...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #7

Sanamuodot ovatkin tässä tärkeitä koska päätöslauselmissa suositaan lähes vain juutalaisten ja kristittyjenkin pyhien paikkojen musliminimiä kuten Al-Aqṣa Mosque/Al-Ḥaram AlSharif Temppelivuoren sijaan, Itkumuuria kutsutaan musliminimellä al-Burak plaza. Juutalaisten ohella asiaan ovat kiinnittäneet huomiota myös ainakin (ortodoksi)kristityt.

Revisionistiset näkemykset tai historian uudelleenkirjoitus ei ole mitään uutta UNESCOssa. Asiaan kiinnittivät huomiota myös UNESCOn pääjohtaja Irina Bokova ja aiempi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon toteamalla Temppelivuoren olevan myös juutalaisten pyhä paikka. V. 2010 UNESCO määritteli että Rachel's Tomb oli moskeija ja pyysi Israelia poistamaan paikan yhdessä patriarkkojen haudan (Tomb of the Patriarchs) kanssa kansalliselta kulttuuriperintölistalta. Edelleen kummastakin paikasta käytettiin dokumenteissa islamilaisia ja englanninkielisiä nimiä mutta ”unohdettiin” näitä vanhemmat hepreankieliset nimet.

En tiedä mikseivät faktat Israelia miellyttäisi koska onhan valtio tietääkseni aina tunnustanut niin juutalaisten, kristittyjen kuin muslimienkin historialliset mm Jerusalemin pyhiin paikkoihin. UNESCOn toiminnassa faktat tunnutaan tyystin unohdettavan tai kiellettävän.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #8

Tarkoitin nyt lähinnä tällaisia kansainvälisoikeudellisia faktoja:
"5. Reminding that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the “basic law” on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith,"
https://www.timesofisrael.com/full-text-of-may-201...

Pyyntö poistosta kansalliselta listalta on myös ymmärrettävissä, koska mainitsemasi kaksi paikkaa eivät sijaitse Israelissa.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #9

Heprealaismatriarkka Rachelin hauta on judaismin kolmanneksi tärkein pyhä paikka eli liittyy hyvinkin läheisesti Israelin luonteeseen juutalaisvaltiona. Hallinto kansainvälisoikeudellisesti pohjaa puolestaan Oslon sopimuksiin vuodelta 1995, jossa Rachel's Tomb sijaitsee nk Area C:llä joka puolestaan on täysin "under Israeli jurisdiction".

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #10

Sanamuoto menee israelin ulkoministeriön mukaan näin (ja on siis eri kuin Rusilan versio):
"In Area "C", which comprises the unpopulated areas of the West Bank, areas of strategic importance to Israel and the Jewish settlements, Israel will retain full responsibility for security and public order. The Council will assume all those civil responsibilities not related to territory, such as economics, health, education, etc."
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guid...

Lisäksi sopimuksissa on tällainen ehto:
"Religious Sites

Responsibility over sites of religious significance in the West Bank and Gaza will be transferred to the Palestinian side. In Area "C" this will be transferred gradually during the "further redeployment phase", except for the issues which will be negotiated during the permanent status negotiations. Both sides shall respect and protect religious rights of Jews, Christians, Moslems and Samaritans to wit:

Protecting the holy sites.
Allowing free access to the holy sites.
Allowing freedom of worship and practice.
Jewish holy sites are listed in the agreement.

The agreement guarantees freedom of access to and freedom of worship at the holy sites, and defines access arrangements for the holy places located in Areas "A" and "B". With regard to Rachel's Tomb in Bethlehem and Joseph's Tomb in Nablus, special arrangements are set out in the agreement which will also guarantee freedom of access and freedom of worship."
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guid...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #13

Pyrin tiivistämään olennaisen ja oma sanamuotoni on Wikipediasta: “Following the Oslo accords, the Israeli-Palestinian Interim Agreement was signed on September 28, 1995, placing Rachel's Tomb in Area C under Israeli jurisdiction.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Rachel%27s_Tomb#Isra... ).

Kuten "Religious Sites" kohdasta ilmenee niin tämäkin on yksi niistä asioista jotka tulisi ratkaista lopullisissa statusneuvotteluissa, joita taas on liki tuloksetta käyty pari vuosikymmentä,

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #14

Wikipedia on kyllä lähteenä epätarkempi kuin Israelin oma ulkoministeriö.

Ja siteeraamastani tekstistä ilmenee myös selkeästi, että siirtotarkoitus palestiinalaishallinnolle on selvä, vaikka aikataulu on venynyt.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #17

Myös Israelin ulkoministeriö on esittänyt näkemyksensä termeistä disputed vs. occupied mm seuraavasti:

Is the West Bank "occupied" or "disputed" territory?

Control over the West Bank passed to Israel in 1967 in a war of self-defense. For nearly a quarter of a century afterwards, the Palestinians rejected every Israeli overture, missing opportunity after opportunity to peacefully resolve the dispute through negotiation.

It is important to remember that Israel's control of the territories was the result of a war of self-defense, fought after Israel's very existence was threatened. It has continued due to the intransigence of Israel's Arab neighbors, who steadfastly rejected Israel's many offers of peace, including its post-Six Day War message that it would exchange territory in return for peace. Egypt, in 1979, and Jordan, in 1994, signed peace treaties with Israel. But the Palestinians have yet to do so. As long as the future status of the West Bank is subject to negotiation, Israel's claim to this disputed territory is no less valid than that of the Palestinians.

This territory held the cradle of Jewish civilization during biblical times and Jewish communities existed there over thousands of years. Modern-day Israel has deep ties to the many historical sites located in the West Bank. Yet Israel's claim to this territory is based not only on its ancient ties, religious beliefs and security needs; it is also firmly grounded in international law and custom.

Israel's presence in the territory is often incorrectly referred to as an "occupation." However, under international law, true occupation occurs only in territories that have been taken from a recognized sovereign. The last recognized sovereign of the West Bank and Gaza was the Ottoman Empire, which ceased to exist following the First World War. The Jordanian and Egyptian control over the West Bank and Gaza respectively following 1948 resulted from a war of aggression aimed at destroying the newly established Jewish state. Their attacks plainly violated UN General Assembly Resolution 181 from 1947 (also known as the Partition Plan). Accordingly, the Egyptian and Jordanian control over the territories was never recognized by the international community. Furthermore, no sovereign Palestinian state has ever existed, neither in the West Bank nor anywhere else.

As the West Bank had no prior legitimate sovereign, under international law these areas cannot be considered as "occupied" Arab or Palestinian lands, and their most accurate description would be that of disputed territories.

Lähde: MFA/FAQ - http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/FAQ/Pages/FAQ_...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #25

Ja tuo selitys on aikaa sitten kevyeksi havaittu Haaagin kansainvälisessä tuomioistuimessa. Kuten itse toteat, juttusi ovat "the other side of the story".

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #26

Näin toki on kun Haagissakin Israeliin kriittisesti suhtautuvien maiden edustajilla on enemmistö. ¨Ja kyllä, tarkoitukseni nimenomaan on tuoda esiin mm länsi-Euroopan valtamedioissa esiintyvien asioiden toistakin laitaa.

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #26

Ei suinkaan. Juuri Ottomaanivalta on se edellinen virallinen maan omistaja, jolle maat siinä tapauksessa kuuluisivat, jos YK:n peruskirjalla suojattu mandaatti purettaisiin, mikä ei voi tapahtua. Laittomia miehittäjiä olivat ainoastaan Jordania ja Egypti.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #30

YK:n peruskirja ei suojannut Palestiinan mandaattia, koska sitä ei koskaan siirretty huoltohallintojärjestelmän piiriin.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #34

Miksei olisi siirretty, aikanaan vaan informoitiin äärimmäisen puutteellisesti asiasta. Itseasiassa vasta 1959.

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #34

Olis kiva jos vielä Kalevi vastaisit, mitä tarkoitat tällä, ettei Palestiinan mand. päätynyt huoltohallinnon piiriin ?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #42

Tuossahan sitä esimerkiksi selitetään:
"Occasionally, one will see Article 80 of the UN Charter mentioned in these dicussions. Howard Grief has written on this in Algemeiner, and his thoughts and words find their way to other websites and to the comments section at the Jerusalem Post and elsewhere. Mr. Grief wrote that Article 80 is "known unofficially as the Jewish People’s clause, which preserves intact all the rights granted to Jews under the Mandate for Palestine, even after the Mandate’s expiry on May 14-15, 1948" and "as a direct result of Article 80, the UN cannot transfer these rights over any part of Palestine, vested as they are in the Jewish People, to any non-Jewish entity, such as the “Palestinian Authority.”"

Mr. Grief gets his history very wrong however. Far from being "the Jewish People's clause", Article 80 was a rejection of the Jewish Agency. In 1945, the Jewish Agency, worried about the possibility that a new UN trusteeship system could alter a Jewish right to nationhood in Palestine, submitted a formal request to the San Francisco Conference to obtain a safeguarding clause in the UN Charter for the right of the Jews to Palestine. This request was ignored, as evident by there being no mention of Palestine or Jewish Statehood or settlement therein. The UN only stipulated that it did not have the authority to renege on agreements made under the previous mandate system unless agreed upon by the parties (Articles 77-80). Not only was this not a "Jewish People's clause" but it was the Arab League that pushed for the adoption of Article 80, insisting there be "no change in the present mandated status of Palestine" because, in their view, it would be disadvantageous to the Palestinian Arabs "if room were left for revision of the existing status quo." (See the discussion under the heading “Palestine” pages 859-60 in “The United Nations conference on international organization, San Francisco, California, April 25-June 26, 1945”, Foreign relations of the United States : diplomatic papers, 1945 found on the University of Wisconsin Digital Collection).
http://www.jpost.com/Blogs/juris-et-de-jure/Half-B...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #9

Kaikenlaisista alueiden statusta muuttavista toimenpiteistä pitäytyminen koskee kumpaakin osapuolta, PA:lle se vaan jotenkin
sallitaan, eikä siltä' toisaalta edellytetä sopimuksen oleellisia sitoumuksien pitämistä:väkivallattomuutta ja vihakiihotuksen lopettamista.
.
TÄMÄHÄN ON ANTISEMITISTISTÄ KAKSINAISMORAALIA!
Sama tapahtui, kun Herbert Samuel toisaalla rajoitti Saksan tuli-helvetistä tulevien juutalaisten määrää, samanaikaisesti sallien täysin vapaan arabien maahantulon.

.
Kun taustoitat asiaa YK-järjestöjen tapaan miehitysteemalla, sanohan miltä valtiolta Israel alueen anasti?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #11

Taustoitan asiaa Kansainvälisen tuomioistuimen yksimielisellä näkemyksellä kohdissa 68 - 78, 86 - 101 ja erityisesti kohdassa 78 ja 101:
"78. The Court would observe that, under customary international law as reflected (see paragraph 89 below) in Article 42 of the Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land annexed to the Fourth Hague Convention of 18 October 1907 (hereinafter "the Hague Regulations of 1907"), territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army, and the occupation extends only to the iterritory where such authority has been established and can be exercised.

The territories situated between the Green Line (see paragraph 72 above) and the former eastern boundary of Palestine under the Mandate were occupied by Israel in 1967 during the armed conflict between Israel and Jordan. Under customary international law, these were therefore occupied territories in which Israel had the status of occupying Power. Subsequent events in these territories, as described in paragraphs 75 to 77 above, have done nothing to alter this situation. All these territories (including East Jerusalem) remain occupied territories and Israel has continued to have the status of occupying Power.
- - -
101. In view of the foregoing, the Court considers that the Fourth Geneva Convention is applicable in any occupied territory in the event of an armed conflict arising between two or more High Contracting Parties. Israel and Jordan were parties to that Convention when the 1967 armed conflict broke out. The Court accordingly finds that that Convention is applicable in the Palestinian territories which before the conflict lay to the east of the Green Line and which, during that conflict, were occupied by Israel, there being no need for any enquiry into the precise prior status of those territories."
http://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-...

Kysymys ei siis ole siitä, keneltä jotain "anastettiin", vaan siitä mihin valtiot ovat sopimusteitse velvoittautuneet tai mihin kansainvälinen tapaoikeus valtioita velvoittaa.
http://yk.fi/node/267

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #12

Lyhyesti: Israelin poliittinen johto on vuosikymmeniä pitänyt eri foorumeilla suositun miehitetyt alueet (occupied territories) termin sijaan parempana ilmaisuna termiä kiistanalaiset alueet (disputed territories) joka kuvaa Länsirannan alueita joita kohtaan sekä israelilaisilla että palestiinalaisilla on vaateita.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #15

Ja kuten Rusila hyvin tietää, ei se ole "eri foorumeilla suosittu" termi vaan kansainvälisoikeudellisesti usein todettu fakta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #16

Israelin näkemykset eivät todellakaan ole eri foorumeilla suosittu, siitä pitää mm YK-elimissä merkittävä arabi-muslimiblokki huolen. Israelilla on toki varaa hävitä diplomaattien pelipöydissä mutta ei taistelukentillä eikä yhtään sotaa. Siksikin luotan Israelin kulloisenkin hallinnon kykyyn tehdä oikea tilannearvio maansa säilyttämiseksi riippumatta siitä mitä Haagissa tai New Yorkissa ajatellaan. Eli jos poliittinen johto pitää alueita kiistanalaisina niin ei minulla ole mitään sitä vastaan, omastakin mielestäni jotkut alueet ovat kiistanalaisia kunnes asianomistajat kiistan sopivat.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #22

Esimerkiksi Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa ei ole mitään arabi-muslimiblokkia, mutta toki Rusilan blogin englanninkielinen motto ilmaiseekin hänen oman "blokkinsa".

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #23

Puhuinkin siinä yhteydessä YK- elimistä yleensä, Haagiin ko blokki saa edustusta jo siitäkin syystä että tuomarivalinnoissa ehdolla on moni blokin jäsen kun taas Israeliin myönteisesti suhtautuvien maiden suhteellinen osuus on pieni . Viimeinen lause meni hieman ohi.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #24

Haagissa ei "myönteisyyden" pidäkään ratkaista vaan juridisen tietämyksen.

Viimeinen lauseeni avautunee kommentissani 26.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #27

Itse menetin luottamukseni kansainväliseen oikeuteen ICTY:n (se Haagin Yugoslavia tuomioistuin) myötä jonka perustamisen näin hyvinkin poliittisena kysymyksenä yhden osapuolen tuomitsemiseksi ja länsimaiden sekä näiden liittolaisten toimien valkopesemiseksi. Juridinen osaaminen oli sivuseikka poliittisen agendan rinnalla.

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #16

KVL:n piikkiin ei voi laittaa asioita, jotka eivät sitä ole. "Usein todettu"ei kerro vielä mitään sen perimmäisestä totuusarvosta.

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #12

.
Kiitos Kalevi!
Olosuhteista johtuen yritän vastata edes rajallisesti.
.
Kun miehitys-status otettiin käyttöön, se oli selkeän poliittinen taktinen veto, muistaakseni eräältä Egyptiläiseltä ? osallistujalta. Tästä mainitsee Israelin valtuuskuntaa edustanut Alan Baker.
Brändäys ei ollut juridiikkaa vaan diblomatiaa. asiathan saadaan näyttämäään vakuuttavilta, kun puhutaan kansainvälien lain auktoriteetillä muka. Israelin ratifioidut perustamispäätökset ovat kuitenkin kuin valettu lyijy, niitä ei voi tehdä tyhjäksi.
Se, että sanoman taakse saadaan auktotoritatiivisia tahoja, ei kuitenkaan muuta millään tavalla sitä perustaa, joka on asetettu 1920, 1922, ja jota UN Charter pitää vahvana.
On myös monta asiaa, jotka rajaavat Geneven sopimuksen käytön pois tästä.
.
Israel ei ole pakkosiirtänyt väkeä.
Palestiinalaiset eivät ole valtio.(Vain valtio voi miehittää)
Israelilla on oikeus joka senttimetriinsä maata, jos Palestiinan mandaatti halutaan riitauttaa, on riitautettava kaikki mandaatit 2:n maailman sodan jälkeisten imperiumien jakopäätöksistä.
Genewe koskee myöskin nimenomaan sotatilaa ja sotiin liittyviä dramaattisia ja väkivaltaisia väestönsiirtoja, joihin juuri nämä, ja näiden isät ja äidit ovat
joutuneet.
Puolustusodassa Israelin käsiin joutuneet alueet Israel on pykälien mukaan lähes kaiken luovuttanut, eikä niitä käsitellä samoin mittapuin kuin sotilaallisella aggressiolla vallattuja alueita. Arabimaathan olivat hyökkääjinä jokaisessa sodassa.
https://www.youtube.com/watch?v=YzgBjn-2dew

.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #18

Kansainvälinen tuomioistuin on todennut muun muassa, että Geneven sopimukset pätevät Länsirannalla ja kuten siteeraukseni osoittaa muukin kuin valtio voidaan miehittää. Eli ei se ole mikään poliittinen taktinen veto.

Ja siinähän se kaikissa aiemmissakin sopimuksissa ynnä muissa "jujuna" on, että puhutaan juutalaisesta kansankodista Palestiinassa eikä Palestiinasta juutalaisvaltiona (virallinenkin nimi oli Palestiina eikä vaikkapa Siion tai Eretz Israel).
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp

Ja todellakin Israelilla on oikeus joka senttimetriinsä maata, mutta ei toisten alueisiin kuten vaikkapa Länsirantaan (ellei asioista sovita).

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #19

Hetkinen, tarkoitatko että Israel on jotain muuta kuin valtio?
Kuinka joikin muu kuin valtio voisi solmia rauhansopimuksen?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #20

Kun minä kirjoitan, että Israelilla on oikeus joka senttimetriinsä tarkoitan toki Israelin valtiota.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #19

Kansainvälinen tuomioistuin on jättänyt tekemättä pohjatyöt, selvitykset laillisuudesta, jotka mm. Veolia-oikeudenkäyntiä käynyt Versain tuomioistuin sen sijaan teki.
.
Juudea ja Samaria kansankodin ydinalueena, on yksi 3:sta mandaatin perusteemasta. Viittaan ECI:n juristin Andreas Tuckerin lausumaan

Länsiranta jonkun muun alueena, kuin Israelin kertoo, että mielikuvasi pohjalta löytyy uushistoriallinen Palestiinalaisvaltio, - kulttuuri, ja - kansa. Eikö?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #33

Mielikuvani pohjalla todellakin on Palestiinan valtio Länsirannalla ja Gazassa.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #39

Tarkoitan tarinaa yhtenäisestä etnisestä entiteetistä nimeltä Palestiina, jonka maan Israel varasti.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #40

Ja minä tarkoitan Palestiinan valtiota nykyisellä Länsirannalla ja Gazassa.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #19

Ja mihinkähän perustuen se on päättänyt, että Geneve sopii!

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #37

Lue tuomio kokonaan, niin ehkä ymmärrät.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen Vastaus kommenttiin #12

Itsenäisyyssodassa JORDAN MIEHITTI nuo alueet ja 67 -sodassa Israel vapautti nuo alueet Jordanin miehityksestä eikä Jordan ole niitä mitenkään vaatinut takaisin. Näin yksinkertaista. Vaikka en haluakaan poiketa Rusilan alkuperäisestä aiheesta. Siitähän tässä nyt pitäisi keskustella.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #45

Israel ei vuonna 1967 vapauttanut maita, koska ne eivät ole koskaan kuuluneetkaan nyky-Israeliin.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #9

Missä maassa nämä kaksi sitten sijaitsevat?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #31

Omien rajojensa sisällä tietysti.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen Vastaus kommenttiin #7

Kalevi Kämäräinen, ensiksikin, sinä näytät ohittavan Rusilan keskeisen tekstin palestiinalaisten oppikirjoista ym,. joissa kasvatetaan vihaamaan ja tappamaan juutalaisia. Tätä erityisesti Suomi on tukenut pumpaten jopa vuosikymmeniä rahaa ja tukee edelleenkin. Onko tämä Suomen tai kansainvälisten lakien mukaista toimintaa? Minun mielestäni se on törkeää kaksinaismoraalia jopa rikollista toimintaa. Sitten Israelia syytetään rauhan puuttumisesta.... mitä kaksinaamaisuutta Suomenkin taholta!!!

Eikö sinulla muka ole tähän asiaan mitään sanomista? Osaat ilmeisesti vain syöttää valmista englanninkielistä tekstiä....

Toiseksi ylläolevasta linkistäsi eli lehden artikkelista: 5. Reminding that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the “basic law” on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith," Tämähän toistettiin marraskuun 2017 YK:n yleiskokouksessa - peräti 6 resoluutiota vain Israelia vastaan, jälleen kerran (niinkuin maailmassa ei muita maita olisikaan) Perin kummallista, että viikkoa myöhemmin presidentti Trumpin Jerusalem tunnustuksen Mogherini tuomitsi muka yksipuolisena ja vaarallisena, vaikka oli juuri edellisellä viikolla osana tuottamassa näitä typeriä historian vastaisia yksipuolisia resoluutioita Israelia vastaan. Eikö Mogherinille ja EU:lle ole käynyt mielessä, että juuri nämä yksipuoliset resoluutiot antavat Abbasille & kumppaneille uutta tulta vihan lietsomiseen Israelia vastaan.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #44

Viittaamani englanninkieliset tekstit ovat jo valmiiksi mietittyjä.

Itse asiasta näkökulmani on ainakin välillisesti jo ollut pääteltävissä: Rusila näkee asiat yhdeltä kantilta blogin motonkin mukaan eikä siis pyri objektiivisuuteen.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen

Ilmoitus uusista viesteistä oli mennyt roskaposteihin, joista sen tänään hoksasin.
Kalevi Kämäräinen Sinun mielestäsi Rusila näkee asiat yhdeltä kantilta ja syytät objektiivisuuden puutteesta. Kun oppikirjat lietsovat vihaa ja väkivaltaa, niin sinun mielestäsi sen esiin tuominen ei ole objektiivista? Sehän on fakta eikä kenenkään mielipide. Heidän opetussuunnitelmansa on kaikkien tarkistettavaissa. Sinä puolestasi et vastannut, kysymykseeni, onko tuollainen lasten ja nuorten opettaminen ja lietsominen väkivaltaan Suomen tai kansainvälisten lakien mukaista toimintaa? Onko se sinun mielestäsi oikein? Pitäisikö sinun mielestäsi EU:n siihen puuttua ennemminkin kuin syytää rahaa tuollaiseen järjestelmälliseen rikolliseen toimintaan? Entä historiankirjoitusten vääristäminen? Noissa oppikirjoissa Israelin valtioa ei edes ole(edes kartalla) vaan kaikki on palestiinaa....

Sinulla näyttää olevan todella yksipuolinen näkemys asioihin, mikä todellakin ihmetetyttää, kun olet ilmoittanut olevasi juridiikan ammattilainen. Ammatillisuus on tainnut sotkeutua omiin arvovalintoihisi.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Rusila itse myöntää esittävänsä asiat yhdeltä kantilta, joten mikäs siinä on epäselvää? Eli lähdekritiikkiä kannattaa harrastaa. Väkivaltaan lietsominen ei ole oikein, mutta en sittenkään näillä Rusilan näytöillä ole vakuuttunut faktoina pitämistäsi seikoista.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen

Olen itse opettaja ja meillä on opetussuunnitelma, jota seuraamme. Palestiinalaishallinnolla on opetussuunnitelma, jota he seuraavat. Tuossa artikkelissa on avattu kyseistä opetussuunnitelmaa, jonka voit toki tarkistaa milloin vain, niin mitähän lähdekritiikkiä tarkoitat.... Mikset myönnä suoraan, että mikään, missä paljastetaan palestiinalaishallinnon todellisia kasvoja, ei sovi sinun hipiällesi ja siksi sinun on niin helppo vain heittää kehiin sanat "lähdekritiikki" ja "laajempi näkökulma"......

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #50

Kyllä minun "hipiälleni" sopivat monet asiat, mutta ne palestiinalaishallinnon "todelliset kasvot" tuskin löytyvät Rusilan blogeista aiemmin jo mainitsemistani syistä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila Vastaus kommenttiin #51

Kaleville: En ole koskaan ja missään esittänyt että kirjoitukseni olisivat joku ikuinen lopullinen totuus kulloisestakin aiheesta. Esitän vain oman näkemykseni ja usein myös perustelut sille; lukija voi sitten verrata ko näkemystä muihin lähteisiin ja muodostaa omansa. Tavoitteeni on että näin etenemme kohden aiempaa tarkempaa kokonaiskuvaa - argumenttien ja vasta-argumenttien kautta.

Ystävällisin terveisin Ari

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #52

Tämä on ollut minulle selvää, mutta tuntuu siltä, että Hartikaiselle taas ei.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen

Aivan. Rusila esittää artikkeleissaan myös perustelut, kuten tässä palestiinalaishallinnon opetussuunnitelman sisällöstä liittyen vihakasvatukseen.

Kalevi, missä on sinun vasta-argumentointisi perusteluineen? Sitä ei ole pelkkien mielipiteiden esittäminen, niin kuin sinä esität, että pitäisi harrastaa lähdekritiikkiä. Kun tarkastellaan voimassa olevaa opetussuunnitelmaa, lähteeksi riittää opetussuunnitelma. Kirjoitit myös, että nämä eivät riitä esittämieni faktojen perusteluiksi. Onko sinulla jokin muu palestiinalaishallinnon voimassa oleva opetussuunnitelma (joka olisi enemmän mielestäsi faktaa) esittää omien näkemystesi perusteluksi?

IMPACT-se on tutkinut, kuinka oppikirjat eri maissa täyttävät Unescon standardit. Järjestön tutkimuksen mukaan uudesta palestiinalaishallinnon opetussuunnitelmasta puuttuvat oleelliset arvot ja periaatteet kuten rauha, suvaitsevaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Sen sijaan se edistää marttyyriutta, itsensä uhraamista ja sotaa.
Raportin johtopäätös on, että radikalisoituminen tulee laajalti esiin kautta koko opetussuunnitelman, jopa enemmän kuin ennen. Uudet oppikirjat kasvattavat nuoria palestiinalaisia uhraamaan itsensä marttyyriudelle ja edistämään vihaa. Oppikirjat ovat sitoutuneet jihadistiseen sotaan ja niiden maailmankuva on radikaalin islamistinen ja osittain salafistinen.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön palestiinalaiskouluissa viime elokuussa. Sen osittaisena rahoittajana on Suomen ulkoministeriö ja pedagogisena tarkastajana on toiminut suomalaisia asiantuntijoita. Tässä on raportti kokonaisuudessaan englanninkielisenä, selkeine sivuviittauksineen oppikirjoihin.
http://www.impact-se.org/wp-content/uploads/PA-Cur...

Palestiinalaishallinnon vihakasvatuksesta lastentarhasta lähtien löytyy myös autenttista dokumentaatiota seuraamalla palestiinalaisen lasten TV:n ohjelmia.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset